Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Звіт виконуючої обов'язки директора Комунального закладу «Носачівська гімназія Ротмістрівської сільської ради»

Фото без опису

 

 

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОСАЧІВСЬКА ГІМНАЗІЯ

РОТМІСТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

20727, вул. Благовісна,3, с. Носачів Смілянський р-н.,Черкаська обл.

Код ЄДРПОУ 33210082, Email gimnazijnosachiv@gmail.com

20.06.2023                                                                                                         №37                                       

                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту,          

                                                                   культури, туризму, зовнішніх зв’язків                     

                                                                   Ротмістрівської сільської рад

 

 

Звіт виконуючої обов'язки директора Комунального закладу

«Носачівська гімназія Ротмістрівської сільської ради»

 Косменюк Світлани про роботу у 2022-2023 навчальному році

 

Директор школи, у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією директора  школи. У 2022 - 2023 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних

законодавчих та нормативних документів.

Комунальний заклад «Носачівська гімназія Ротмістрівської сільської ради»

 • заклад освіти, в якому пріоритети вільного розвитку особистості є базовим принципом організації освітнього процесу.

Завдання – зрозуміти кожну особистість, створити атмосферу підтримки здобувачів освіти, яка сприяла розвитку їхніх можливостей, задоволенню інтелектуальних, емоційних , соціальних потреб. Роботу спрямовано на те, щоб:

 •  кожен здобувач освіти мав умови та можливості:
 • формування і розвитку ключових компетентностей;
 • поповнення знань у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії пізнання;
 • формування вмінь застосовувати отримані знання упродовж життя;
 • формування суспільних цінностей;
 • отримання необхідної індивідуальної педагогічної підтримки;
 • виявлення, розкриття та розвиток неповторного індивідуального таланту
 • саморозвитку;
 • самовдосконалення;
 • самоосвіти;
 • самовизначення;самоаналізу,
 • творчості;
 • сімʼя, батьки або особи, що їх замінюють, мали умови та можливості:
 • отримувати методичну та психологічну підтримку, навчання та інформацію, яка допомагає зрозуміти своїх дітей та сприяти їхньому розвитку;
 • отримувати інформації про прогрес та успішність їхньої дитини у        закладі;
 • бути  реальними учасниками         освітнього  процесу,    ухвалення  рішень, формування стратегічної та тактичної політики закладу;
 • здійснювати свій волонтерський внесок у середовище та функції ліцею,
 • місцева громада, бізнес мали умови та можливості:
 • формувати ефективну систему забезпечення освітніми послугами мешканців громади;
 • спрямувати ресурси закладу освіти на розвиток громади, громадянської самоорганізації, громадянської активності і самоуправління;
 • мати ефективного партнера в реалізації спільних проєктів, у тому числі надання волонтерської допомоги, профорієнтації.

 

Структура закладу

 

На кінець навчального року в школі налічується 76 учнів (9 класів), з них: Дитяча вікова категорія: І ступінь - 27 учнів (4 класи),ІІ ступінь -49 учнів (5 класів).

Кадрова: 16 педагогічних працівників: вчителів спеціалістів вищої категорії – 6; І категорії - 4, ІІ категорії – 2 ,спеціалістів - 3.

Обслуговуючий персонал – 12 осіб.

 

Підвищення рівня організації освітнього процесу в гімназії

 

Діяльність педагогічного колективу протягом навчального року була спрямована на забезпечення безперебійного освітнього процесу в гімназії та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах. Розв’язання проблем    та    завдань, визначених      у навчальному році дозволили досягти певних результатів у освітньому процесі.

У цьому навчальному році у зв’язку з введенням воєнного стану, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, на підставі наказів директора школи освітній  процес       здійснювався       з        використанням   технологій        дистанційного навчання.

Протягом навчального року проводилася плідна робота щодо набору дітей до 1-го класу на навчальний рік. Постійно здійснюється облік дітей шкільного віку, а також відстежується рух учнів.

Збережена штатна одиниця педагога-організатора, соціального педагога (0,25 ставки), практичного психолога (0, 25 ставки, вакансія).

Питання з організації освітньої діяльності розглядалися на нарадах при директорові, на засіданнях педагогічної ради, методичної ради.

Підсумки науково-методичної роботи з педагогічними працівниками закладу Колектив закладу освіти  продовжив працювати над темою: «Творча міжособистісна взаємодія суб'єктів освітнього процесу як умова формування самодостатньої, життєздатної особистості учня».

Гімназія здійснювала свою діяльність у відповідності та на виконання освітньої програми Комунального закладу «Носачівська гімназія Ротмістрівської сільської ради».

Педагогічний колектив спрямовував організаційно-методичну роботу на реалізацію районного вектору з теми «Створення умов для розвитку інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Важливим завданням функціонування системи методичної роботи у закладі є не лише узагальнення набутих педагогічними працівниками фахових знань, умінь, навичок, перетворення їх на систему фахової компетентності, але й подальший особистісний розвиток професійного удосконалення і стимулювання розвитку творчого потенціалу особистості.

У цьому навчальному році науково-методична робота здійснювалась через такі основні форми: шкільні методичні об’єднання, педагогічні читання, тиждень педагогічної майстерності, майстер-класи.

У гімназії працюють методичні об’єднання: вчителів початкових класів, гуманітарного циклу, математично-природничого циклу, класних керівників. Головним у роботі методичних об’єднань є робота над науково-методичною темою закладу, організація самоосвітньої діяльності вчителів, вивчення й упровадження ефективного педагогічного досвіду, розробка й опрацювання інструментарію окремих тем програми, вивчення державних нормативних документів у галузі освіти.

 

Основні кількісні та якісні показники розвитку закладу освіти        за 2022-2023 роки :

 

 

Показники

2022-2023

Кількість класів

9

Кількість здобувачів освіти

76

Якість знань здобувачів освіти :

високому рівні

достатньомурівні

середньому рівні

 

6%

35%

59%

Нагороджені            Похвальними

грамотами/листами

3 учні

Результативність участі у Всеукраїнських                                      учнівських предметних олімпіадах ІІ етап

Конкурс ім.П.Яцика

4 учні

 

2 учень

За результатами моніторингових досліджень (семестрових, річних) проводиться результативна робота по виявленню причин зниження успішності окремих учнів з окремих предметів та напрацювання заходів покращення ситуації.

За підсумками навчання за рік було допущено неатестацію одного учня, відповідні матеріали передані до служби в справах дітей Ротмістрівської сільської ради. Порушення вимог ст. 53 Конституції України, ст. 12 щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти не зафіксовано. Всі здобувачі освіти закладу забезпечені підручниками.

Індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) здобувача освіти (6 клас) здійснювалося за індивідуальним навчальним планом, розробленим з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, її здібностей та потреб, за інклюзивною формою навчання - на підставі висновків фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

В цьому році в школі продовжували якісно та ефективно впроваджувати реформу НУШ завдяки відповідальним, ініціативним та творчим педагогам. Під час освітнього процесу щоденно на уроках, перервах діти з захопленням працювали з цеглинками лего, конструктором лего, дидактичними іграми, навчальними посібниками. Така робота значно підвищила всебічний розвиток дітей, їх таланти, здібності, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

 

Організація роботи з використанням технологій дистанційного навчання.

 

В 2022-2023 н.р. з у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою виконання навчальних планів і програм у школі було організовано навчання з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 р. № 1115. Для дистанційного навчання учителі застосовували платформи, електронні ресурси та месенджери. Поточне оцінювання вчителі здійснювали в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість уроків, проведених синхронно становила 76% від загальної кількості проведених онлайн-уроків. Під час онлайн-уроків було дотримано всіх санітарних норм.

Інтернет-засоби та інструменти, які вчителі використовують під час дистанційного навчання:

https://classroom.google.com; https://meet.google.com; https://zoom.us;        https://www.youtube.com/;https://jamboard.google.com/; https://naurok.ua/, https://vseosvita.ua/; https://learningapps.org/; Viber.

Для цього було звернуто увагу на: співпрацю з учнями на засадах партнерства застосування особистісно орієнтованого підходу; дотримання принципів академічної доброчесності; оцінювання результатів навчання учнів відповідно до критеріїв; надання учням часу на обдумування відповіді;супровід відповідей учнів уточнювальними питаннями; забезпечення зворотнього зв’язку щодо якості виконаного завдання; добір домашнього завдання, спрямованого на оволодіння ключовими компетентностями, озвучення критеріїв його оцінювання; подача різнорівневих завдань на вибір учнів;використання ІКТ, що сприяють формуванню в учнів ключових компетентностей; використання електронних освітніх ресурсів; використання медіаресурсів; використання обладнання та засобів навчання для активації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази освітнього закладу.

В школі є кабінети хімії та біології, математики та фізики, інформатики, географії та історії, української мови та літератури та зарубіжної літератури, початкових класів, майстерні по металу та по дереву.

В школі 18 комп’ютерів, з них не працюють 4, 2 для управлінської діяльності, 1 в кабінеті хімії та біології, 1 в кабінеті математики, 1 в учительській та один в кабінеті директора; 7 ноутбуків (3 з них використовується для адміністративно-господарської діяльності.). Також в закладі є 6 хромбуків, які активно використовуються для роботи вчитилями.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет. Щорічно діти проходять медичне обстеження.

Всі педагогічні працівники та обслуговуючий персонал пройшли поглиблений медичний огляд. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

Для підвозу учнів та персоналу, завдяки керівництву Ротмістрівської ТГ та закордонних меценатів, гімназії було передано сучасний автобус.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень