Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Регламент

Фото без опису

УКРАЇНА

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

17.12.2020                                                                                               № 2- 1/VIІІ

 

Про затвердження регламенту

Ротмістрівської сільської ради

 

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  ВИРІШИЛА  :

 

   Затвердити регламент роботи Ротмістрівської сільської ради   /додається /.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  В. ХОВАЙБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток

                                                                          до рішення сільської ради

                                                                          від  17.12.2020  № 2-1/ VІІ

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Ротмістрівської сільської ради  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності  Ротмістрівської сільської ради

1.1. Ротмістрівська сільська рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.4. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

1.5. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

1.6. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень на офіційному сайті Ради (при наявності) та у інший визначений Радою спосіб.

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до планів роботи Ради, затверджених на пленарних засіданнях.

4.2. Плани роботи включають в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначають основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначають відповідальних за їх виконання.

4.3. Проекти планів роботи Ради розробляються під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в письмовій чи в іншій формі (поштою, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови або заступника голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 6.1.-6.3. цієї статті.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.3. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.2. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.3. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.4. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії  Ради

10.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною сільською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 11. Порядок денний першої сесії  Ради

11.1. До порядку денного першої сесiї Ради мають бути включені такi питання:

11.1.1. інформація голови сільської виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови і визнання їх повноважень;

11.1.2. про початок повноважень сільського голови;

11.1.3. про початок повноваження депутатіва сільської ради

11.1.4. про обрання секретаря  Ради;

11.1.5. про обрання заступника сільського голови.

11.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 12. Форми роботи Ради

12.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

Стаття 13. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

13.1. Пленарні засідання Ради проводяться у робочі дні. У пленарних засіданнях ради через кожні 2 години роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

13.2. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

13.3. Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України.

Стаття 14. Порядок скликання сесії  Ради

14.1. Сесії Ради, окрім першої, скликаються за розпорядженням сільського  голови.

14.2. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

14.3. У разі немотивованої відмови голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

14.4. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

14.5. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

14.6. У разі якщо голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 14.5 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

14.7. Повідомлення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів в усній чи письмовій формі не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради. При створенні офіційного веб-сайту ради оприлюднюється на ньому.

14.8. Позачергові сесії скликаються у випадку необхідності. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

14.9. Сесію Ради відкриває і веде голова, а у випадках, передбачених                    п. 14.3 Регламенту, — секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 14.6 Регламенту, — за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

14.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. У зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 30 хвилин або переносить на інший час.

14.11. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто  головою, у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п. 14.6 Регламенту, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради

15.1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися  головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян, старостами.

15.2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

15.3. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

15.4. Пропозиції щодо питань, які згідно чинного законодавства потребують обов’язкового розгляду на сесії сільської ради, подаються не пізніше ніж за 10 днів до сесії.

15.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради подається у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням.

15.6.Проекти рішень Ради голова Ради або його заступник передають юристу виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, юрист виконавчого апарату Ради візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству — надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради юрист повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

15.7. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки

15.8. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради.

15.9. Всі питання включені до порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

15.10. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради

16.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

16.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

16.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

16.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

17.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту                 — Закон).

17.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

17.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

17.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

17.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

Стаття 18. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

18.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

18.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

18.1.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву; інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

18.1.3. організовує розгляд питань;

18.1.4. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

18.1.5. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

18.1.6. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

18.1.7. Робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;

18.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

18.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

18.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

18.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

18.1.12. до початку розгляду питань робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

18.1.13. може доручити відповідним особам зачитування письмових документів;

18.1.14. в необхідних випадках при прийнятті рішень, які потребують юридичного обґрунтування, може надавати слово юристу виконавчого апарату;  

18.1.15. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

18.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 19. Порядок надання слова

19.1. Доповіді виголошуються з трибуни.

19.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

19.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.

19.4. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступзапис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання.

Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

19.5. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

19.6.  Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова.

19.7. Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

19.8. Усі пропозиції подаються в письмовій формі до секретаря на ім’я головуючого. Тексти виступів подаються у письмовій формі і включаються в протокол.

Стаття 20. Визначення часу для виступів на сесії Ради

20.1. Час для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.

20.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

20.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від  зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його.  

20.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

20.5. Для повторних виступів у обговоренні, для заяв, депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

20.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

20.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця — 1 хвилина.

20.8. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 21. Загальні вимоги до рішення Ради

21.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

21.2. Зміни до проекту рішення подаються головуючому сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються після того як проект рішення прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо в порядку її надходження. Після голосування всіх поправок голосують за проект рішення в цілому.

21.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

21.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

21.5. При встановленні результатів голосування враховується голос сільського голови.

21.6. Рішення ради може бути зупинено сільським головою у відповідності до ч.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 22. Рішення Ради з процедурних питань

22.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

22.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

22.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 23. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

23.1. З процедурних питань або голосування рішення за основу, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування.

23.2. Відкрите голосування проводиться депутатом особисто підняттям руки.

23.3. При голосуванні з процедурних питань або голосування рішення за основу кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

23.4. По закінченню голосування головуючий оголошує  результати  (рішення прийнято чи відхилено) для внесення до протоколу сесії.

23.5. Рішення ради вцілому приймаються відкритим поіменним голосуванням з документальним підтвердженням вибору кожного депутата, окрім випадків, передбачених пунктами пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним голосуванням.  

23.6. Поіменне голосування проводиться головуючим на сесії, про що секретарем  робиться відповідна відмітка у списку депутатів для поіменного голосування.

23.7. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменних голосувань оприлюднюються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

23.8. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 24. Таємне голосування

24.1. Таємне  голосування обов’язково  проводиться у випадках,  передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

24.2. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

24.3. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

24.4. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою.

Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь.  Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (квадрат),  за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення.

24.5. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

24.6. Лічильна   комісія перед початком голосування:

 • одержує від апарату ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;
 • організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;
 • опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;
 • знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.
  1. Голосування проводиться у приміщенні для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля приміщення для таємного голосування.
  2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.
  3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.
  4. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.
  5. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.
  6. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.
  7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 25.  Недопущення конфлікту інтересів

25.1. Депутат Ради зобов'язаний вживати всіх від нього залежних заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку виконання ним повноважень депутата Ради, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

25.2. Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ані злочином, ані правопорушенням, ані порушенням правил депутатської етики.

25.3 Сільський голова, секретар, депутат сільської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

 25.4. Будь-який депутат Ради, або інша заінтересована особа, може заявити на пленарному засіданні Ради або засіданні постійної чи тимчасової комісії Ради про конфлікт інтересів іншого депутата Ради, або подати відповідну письмову заяву на розгляд постійної комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

25.5. Заява про конфлікт інтересів депутата Ради заноситься в протокол пленарного засідання Ради або в протокол засідання постійної  чи тимчасової контрольної комісії Ради.

Стаття 26. Протокол сесії

   26.1.Засідання сесій сільської ради протоколюються. Протокол засідання ради підписується сільським головою, а в разі його відсутності – секретарем ради.

   У випадках, передбачених частинами 7 та 9 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” протокол підписує депутат ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

26.2.У протоколі пленарного засідання сільської ради зазначаються : дата і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище, ім’я, по батькові головуючого на засіданні і виступаючих, повідомлення про конфлікт інтересів, результати голосування і прийняті рішення.

26.3. Оформлення протоколу здійснюється у місячний термін. Депутати ради можуть ознайомитися з протоколом сесій у відповідності до законів України та цього регламенту.

Стаття 27. Дисципліна та етика на сесіях Ради

27.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

27.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження позбавляє його слова.

27.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

27.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

27.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Стаття 28. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради, заступника сільського голови

28.1. Повноваження сільського  голови, секретаря Ради, заступника сільського голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

28.2. Голова, секретар Ради, заступник голови працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 29. Сільський голова та секретар Ради

29.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

29.2. Сільський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою та перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої владитакож  підконтрольним  відповідним  органам  виконавчої влади.

29.3. Сільський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

29.4. Повноваження сільського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами і цим Регламентом.

29.5. Сільський голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень Ради та її виконавчого комітету.

29.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос сільського голови.

29.7. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

29.8. Секретар Ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів   на строк повноважень Ради та працює в ній на постійній основі.

29.9. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради за пропозицією сільського голови відбувається за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу Ради.

29.10. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  цим Регламентом.

29.11. На сільського голову та секретаря Ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Стаття 30. Постійні комісії  Ради

30.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради на першій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.

30.2. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

30.3. Засідання постійних комісій Ради протоколюються.

30.4. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.

30.5. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.

30.6. Рада обирає постійні комісії у складі: голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради.

30.7. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії.

30.8. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

30.9. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою.

30.10. За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком.

30.11. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.

30.12. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради.

30.13. До розгляду питань по сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються при прийнятті рішення на сесії.

Стаття 31. Виконавчий комітет Ради

31.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

31.2. Після закінчення повноважень Ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

31.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

31.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією голови.

31.5. Очолює виконавчий комітет Ради сільський голова.

31.6. До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар Ради, заступник сільського голови,  старости.

31.7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

31.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

31.9. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

31.10. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

31.11. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

31.12. Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 32. Староста

32.1. У селах, визначених за рішенням Ради, за винятком її адміністративного центру, затверджується староста на строк повноважень Ради.

32.2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

32.3. Староста:

32.3.1. представляє інтереси жителів у виконавчих органах Ради;

32.3.2. сприяє жителям у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

32.3.3. бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території;

32.3.4. вносить пропозиції до виконавчого комітету Ради з питань діяльності на території виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

32.3.5. здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

32.4. Положення про старосту затверджується Радою. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з його діяльністю.

32.5. Староста затверджується в порядку, визначеному законом.

32.6. Староста є членом виконавчого комітету Ради за посадою.

Стаття 33. Тимчасові комісії Ради

33.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

33.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

33.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

33.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

33.4.1. назву тимчасової контрольної комісії;

33.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

33.4.3. кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

33.4.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

33.4.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

33.4.6. за необхідності — заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

33.5. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

Стаття 34. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

34.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

34.2. Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

34.3. Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 35. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

35.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

35.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

35.2.1. прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

35.2.2. припинення повноважень Ради.

 

4. ДЕПУТАТИ РАДИ. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Стаття 36. Правові засади діяльності депутатів Ради

36.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування»«Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

36.3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.

Стаття 37. Форми роботи депутата Ради

37.1. Діяльність депутата в Раді включає:

37.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;

37.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, робочих груп, до яких він обраний;

37.1.3. виконання доручень Ради та її органів;

37.1.4. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

37.1.5. роботу з населенням виборчого округу.

37.2. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями.

Стаття 38. Депутатські фракції та групи

38.1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

38.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, що за результатами виборів увійшли до складу Ради, а також депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних виборчих округах.

38.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

38.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

38.5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

38.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

38.7. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

38.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

38.9. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

38.10. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатску групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

38.11. іРРРішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засідання ради.

38.12. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії депутати від якої обрані до ради.

38.13. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції) її кількісний склад.

38.14. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

38.15. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

Стаття 39. Права депутатських фракцій та груп

39.1. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

39.2. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

Стаття 40. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

40.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

40.2. Депутатський запит — це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського голови, його заступника з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади.

40.3. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

40.4. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 41. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

41.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

41.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

41.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

41.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

41.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

41.6. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

41.7. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

41.8. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

41.9. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

41.10. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

41.11. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 42. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього.

42.1. Регламент набирає чинності після прийняття рішення про його затвердження.

42.2. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень