Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Про затвердження порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на території Ротмістрівської територіальної громади

Дата: 02.11.2021 14:57
Кількість переглядів: 540

Фото без опису

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

_________________                       с. Ротмістрівка                          № _____/____                 

 

 

Про затвердження порядку запобігання та врегулювання

конфлікту інтересів на території  Ротмістрівської  територіальної громади

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 38,  пункту 20 частини 4 статті 42,  статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 28-36 Закону України «Про запобігання корупції», статті 121 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та з метою запровадження дієвих механізмів щодо запобігання корупції, усунення причин, які їх породжують, забезпечення принципів прозорості та відкритості в діяльності посадових осіб апарату Ротмістрівської сільської ради та депутатів сільської ради:

1. Затвердити Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на території Ротмістрівської сільської ради згідно  додатку.

2. Керівникам виконавчих органів Ротмістрівської сільської ради , забезпечити виконання цього Порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                        Володимир  ХОВАЙБА

 

 

 

 

 

 Додаток

до розпорядження 

 від «23» жовтня 2021 року

 №02-05/159

                                                                                                    

Порядку запобігання та врегулювання

конфлікту інтересів на території  Ротмістрівської  територіальної громади

І. Загальні положення

1. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Ротмістрівській сільській раді та її виконавчих органах (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Ротмістрівській сільській раді (далі – сільська рада) та її виконавчих органах, зміст та порядок застосування антикорупційних механізмів, правила щодо усунення та врегулювання конфлікту інтересів.

2. Порядок розроблений відповідно до Законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, «Про службу в органах місцевого самоврядування», та поширює свою дію на керівництво, посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради та її виконавчих органів.

3. В даному Порядку терміни «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

4. Питання не зазначені в цьому Порядку, регулюються згідно чинного законодавства України.

 

II. Загальні правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування зобов’язані:

  • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного, приватного конфлікту інтересів;
  • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
  • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
  • вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2. Особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

3. У разі виникнення конфлікт інтересів може бути врегульований самостійно або ж шляхом вжиття заходів зовнішнього врегулювання, а саме:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

4. З рішенням відповідна особа ознайомлюється під особистий підпис.

 

ІІI. Особливості врегулювання конфлікту інтересів сільського голови та секретаря сільської ради

  1. Здійснення контролю за дотриманням Порядку, надання зазначеним у розділі ІІI Порядку особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Для врегулювання конфлікту інтересів, який виникає у зазначених вище осіб під час участі у засіданні відповідної ради, потрібно (ч.ч. 1, 3 ст. 59¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»):

самостійно публічно повідомити про конфлікт інтересів (про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання ради);

не брати участь у розгляді, підготовці, прийнятті рішення (у звʼязку з яким виник конфлікт інтересів) відповідною радою.

 

ІV. Особливості врегулювання конфлікту інтересів керівництва сільської ради (заступник сільського голови сільської ради), членів виконавчого комітету сільської ради, старост,  посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради та її виконавчих органів

1. У разі виникнення у особи, зазначеної у розділі ІV Порядку, реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов’язків така особа зобов’язана не пізніше наступного робочого дня повідомити про це безпосереднього керівника або сільського голову.

2. Повідомлення здійснюється шляхом спрямування власноручно написаної заяви на ім’я безпосереднього керівника або сільського голови. Сільський голова або керівник виконавчого органу сільської ради, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

3. Якщо посадовій особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб місцевого самоврядування, їй необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника із зазначенням обставин, при яких вона дізналась про наявність конфлікту інтересів.

4. У випадку наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу (ради, комітету, комісії, колегії тощо):

- така особа не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом;

- про наявність конфлікту інтересів у такої особи може заявити будь – який інший член відповідного колегіального органу чи учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається;

- заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу у таких випадках заноситься в протокол засідання колегіального орган (подана в письмовій формі чи заявлена в усній формі).

5. Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету сільської ради перед тим, як головуючий на такому засіданні поставить на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи сільського голови, член виконавчого комітету чи сільський голова зобов’язаний попередити присутніх на засіданні про наявність у нього конфлікту інтересів та зобов’язаний відмовитись від участі у голосуванні. У випадку внесення будь-якого питання, яке не включено до порядку денного засідання виконавчого комітету, будь-хто із членів виконавчого комітету, хто вбачає у ньому особистий інтерес, зобов’язаний одразу ж повідомити присутніх про це та не брати участь в голосуванні по даному питанню.

Дана заява обов’язково вноситься до протоколу засідання виконавчого комітету.

 

V. Письмове повідомлення про конфлікт інтересів

1. Письмове повідомлення про конфлікт інтересів реєструється в журналі обліку повідомлень про конфлікт інтересів Ротмістрівської сільської ради, зразок заяви - повідомлення додається (Додатки 1,2). Після реєстрації таке повідомлення передається для вжиття відповідних заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів:

сільського голови, секретаря сільської ради до постійної комісії ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту;

щодо конфлікту інтересів посадової особи місцевого самоврядування апарату сільської ради, керівника та заступника керівника, що прийняті за розпорядженням сільського голови, члену виконкому сільської ради – сільському голові або уповноваженій особі, що заміщує його на час відсутності.

2. Письмові повідомлення про конфлікт інтересів посадових осіб місцевого самоврядування самостійних виконавчих органів  реєструються та опрацьовуються в тому самому порядку посадовими особами цих виконавчих органів, відповідальними за кореспонденцію.

 

VІ. Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в

умовах конфлікту інтересів.

1. За вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів особи, зазначені в цьому Порядку,  притягуються до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

 

 

Начальник відділу кадрів,

юридичного забезпечення,

архівного збереження, охорони праці

та цивільного захисту                                                        Світлана МАЗУРОК

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження 

 від «23» жовтня 2021 року

 №02-05/159

                                                       

                                                         ________________________________

                                                          ________________________________

                                                          ________________________________                                                                      _________________________________ _                                                           _____________________________  _____

 

З А Я В А

щодо уникнення конфлікту інтересів

 

Я,____________________________________________________________________, як посадова особа Ротмістрівської сільської ради, повідомляю Вас, що маю (реальний/ потенційний/ приватний) конфлікт інтересів, відповідно до ст. 28, 35 Закону України «Про запобігання корупції», а саме це питання стосується _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

«___»____________20__року                                       _________________                                                                                                        (підпис)                                                         (ПІБ)

 

                                                                  Додаток 2

до розпорядження 

 від «23» жовтня 2021 року

 №02-05/159

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

про ознайомлення із Порядком запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів в Ротмістрівській сільській раді

 

 

 

Я,___________________________________________________________,

ознайомився (лася) із Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Ротмістрівській сільській раді, затвердженим розпорядженням сільського голови від «23»жовтня 20211 року №02-05/159 та зобов’язуюся його дотримуватись.

 

 

 «__»________20__ року       _________________               _________________

                                                                                                             (підпис)                                                                        (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень